Blog 1 -
 Zorgverlening Luipegem  thumbnail

Zorgverlening Luipegem

Published May 13, 22
7 min read

Zorgverlening op maat

Zorgverlening is het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Onder de eerste lijn  wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan een zorgbehoevende verstrekt wordt. Het betreft dus de zorgen verschaft door een huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts,... Bij Thuisverpleging Temse kan je terecht voor verzorging en verpleging thuis: o.a. : hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven,  hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten, Andere zorgverleners bieden bijvoorbeeld ook schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Zorgverlening Temse

“Voor het afstellen van de zorg is het belangrijk dat je vanaf één plek opereert en de door ons te delegeren taken naar de wijkverpleegkundige moet onder de regie van de huisarts blijven.” (huisarts) 6. 1.2 Samenwerking tussen wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner Uit de interviews komt naar voren dat de taken van de wijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner door de werklocatie gescheiden zijn: de wijkverpleegkundige verleent de zorg aan huis, terwijl de praktijkondersteuner de zorg met name in de huisartspraktijk verleent.Ondanks het feit dat de praktijkondersteuner bepaalde wijkverpleegkundige taken verricht, zoals AIV, blijft de signaleringsfunctie, die de wijkverpleegkundige van oudsher had, bewaard. Er blijkt vaak een nauwe samenwerking tussen de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige te bestaan. Hierbij wordt door één van de wijkverpleegkundigen aangegeven dat de praktijkondersteuner vaak cliënten naar de wijkverpleegkundige verwijst en dat de wijkverpleegkundige de praktijkondersteuner kan consulteren.

Als de praktijkondersteuner een achtergrond als (wijk)verpleegkundige heeft is de samenwerking veel nauwer dan wanneer de praktijkondersteuner een achtergrond als doktersassistente heeft - Zorgverlening Luipegem. Echter, ook de overlap in taken van praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige komt meer voor wanneer de praktijkondersteuner van origine een (wijk)verpleegkundige is. Door de geïnterviewden zijn drie opties aangegeven voor de wijze waarop de wijkverpleegkundige de functie van praktijkondersteuner kan uitoefenen: 1) zij doet de taken van praktijkondersteuner binnen haar takenpakket als wijkverpleegkundige; 2) zij oefent een combinatiefunctie uit waarbij zij gedeeltelijk voor de thuiszorg werkt en gedeeltelijk als praktijkondersteuner (gedeeltelijke detachering); 3) zij gaat volledig werken als praktijkondersteuner (volledige detachering).De transmuraal werkende verpleegkundig specialist werkt doorgaans vanuit het ziekenhuis en is in een enkel geval een gedetacheerde wijkverpleegkundige vanuit de thuiszorg in het ziekenhuis. Zorgverlening Oudenaarde. De transmuraal verpleegkundig specialist heeft taken op het gebied van diagnostiek en behandeling van de medisch specialist of huisarts overgenomen. Daarnaast verricht zij een deel AIV.

De wijkverpleegkundigen zijn van mening dat deze zorg gedaan moet worden door de thuiszorg. Momenteel doet de transmuraal verpleegkundig specialist diabetes de driemaandelijkse controles en wordt de algemene dagelijkse zorg door de wijkverpleegkundige gedaan. De verpleegkundig specialist fungeert hierbij als consulent voor de wijkverpleegkundige. In de complexe zorg voor ouderen wordt de verpleegkundig specialist ingeschakeld om de problematiek van de cliënt helder te krijgen en de behandeling op te starten.

Zorgverlening Hamme

De wijkverpleegkundige is degene die het dagelijkse contact met de cliënt heeft en als case- 42 manager zaken kan signaleren. De verpleegkundig specialist heeft op dat moment vooral een rol als consulent - Zorgverlening Sint-Niklaas. De wijkverpleegkundigen geven aan slechts incidenteel contact te hebben met de medisch specialist, uitsluitend bij complexe zaken. Met name de wijkverpleegkundigen met aandachtsgebied ouderenzorg, geeft aan behoefte om de functie van wijkverpleegkundige ouderenzorg meer inhoud en structuur te geven.6. 3 Verschillen in rolverdeling Uit de interviews zijn duidelijke verschillen naar voren gekomen in de rolverdeling van de wijkverpleegkundige en de andere disciplines binnen het Quattro-model op de gebieden diabeteszorg en complexe zorg voor ouderen. Voor de diabeteszorg is aangegeven dat de verdeling van taken uitgewerkt en geprotocolleerd is.

Door de geïnterviewde zorgverleners zijn een aantal vormen van samenwerking aangegeven: overleg tussen wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en de praktijkondersteuners, gezamenlijke bijscholingen en opleidingen, stagemogelijkheden voor de gedifferentieerd wijkverpleegkundige binnen het ziekenhuis en bij de transmuraal verpleegkundig specialist. Daarnaast heeft de (transmuraal) verpleegkundig specialist een consultfunctie naar de wijkverpleegkundige met aandachtsgebied.

Een manager in de thuiszorg geeft aan dat, omdat de complexe ouderenzorg veelal voor een langere periode wordt ingezet, deze bij uitstek het terrein is van de wijkverpleging. Binnen deze zorg komt een verscheidenheid aan vraagstellingen samen en hierbinnen vallen niet alleen de gedifferentieerde taken, maar juist ook de algemene (wijkverpleegkundige) zorgtaken.

Eén van de wijkverpleegkundigen geeft aan dat het daarom van belang is voor de cliënt dat de taken niet fragmentarisch worden ingevuld. Zijns inziens kan juist de gedifferentieerd wijkverpleegkundige hierin als case-manager of zorgcoördinator optreden, omdat deze vanwege de zorgvraag al bij de cliënt thuis komt - Hulp- en zorgverlening. “Het gaat met name om de signalerende functie in het voortraject, vóór iemand bij de huisarts of specialist komt, en in het na-traject.

Wat Vind Je Van Onze Zorgverlening?

Daarnaast zie ik ook een begeleidende rol bij de cliënt en mantelzorgers weggelegd voor de wijkverpleegkundige.” (verpleegkundige in de wijk, ouderenzorg) De rol van de wijkverpleegkundige in de zorg wordt volgens een geïnterviewde manager bepaald door de aard van de zorg en de fase in het zorgproces. In geval van chronische zorg (bijvoorbeeld bij complexe zorg voor ouderen of diabetes) heeft de wijkverpleegkundige een rol in het case management - Thuisverpleging Sint-Amands.

43 De zorg voor de oudere cliënten is volgens een wijkverpleegkundige ouderenzorg nauwelijks geprotocolleerd en er bestaat een onduidelijke relatie tussen de (gedifferentieerd) wijkverpleegkundige en de transmuraal verpleegkundig specialist. Zorgverlening Tielrode. De manager in de thuiszorg geeft aan dat voor veel diabetes patiënten de diabetes zorg en de complexe zorg voor ouderen samen zal gaan vallen.

Uiteindelijk zullen zijns inziens de gedifferentieerd wijkverpleegkundigen diabetes de zorg voor de oudere cliënten in de thuissituatie over gaan nemen van de transmuraal verpleegkundig specialist. De wijkverpleegkundigen ouderenzorg geven aan dat de verschillen in samenwerking bij de diabeteszorg en bij de complexe zorg voor ouderen als gevolg hebben dat door het regionaal indicatie orgaan (RIO) met hoge regelmaat een indicatie wordt afgegeven voor gedifferentieerde wijkverpleegkundige diabetes zorg, maar nauwelijks voor gedifferentieerde wijkverpleegkundige ouderenzorg.

Aangegeven wordt dat (meer) overleg tot gevolg zal hebben dat men meer duidelijkheid heeft over de expertise van de ander. “De samenwerking is momenteel nog erg gebrekkig, maar dit komt ook omdat de protocollering erg gebrekkig is. Betere protocollering kan leiden tot betere zorg.” (wijkverpleegkundige ouderenzorg) 6. 4 Grenzen en overlap voor wijkverpleegkundige met verpleegkundig specialist en praktijkondersteuner Door de geïnterviewde zogverleners wordt aangegeven dat er een duidelijke overlap is in de taken van de praktijkondersteuner en (transmuraal) verpleegkundig specialist en de taken van de wijkverpleegkundige (Zorgverlening Buitenland). Thuisverpleging Sint-Amands.

De wijkverpleegkundigen diabeteszorg geven aan dat, hoewel herhaling van de AIV door ook de praktijkondersteuner en de transmuraal verpleegkundig specialist wenselijk is, dit tot verwarring bij de cliënt kan leiden als de AIV niet eenduidig is - Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn. De grenzen met de verpleegkundig specialist zijn in de diabeteszorg duidelijker afgebakend hoewel er een overlap is met de AIV taken.

Zorgverlening Daknam

“In de diabeteszorg doen de transmuraal verpleegkundigen ook voorlichting over zelfcontrole, dat doen wij ook. Er is overlap, maar de diepgang en het omgaan met de leefregels ligt meer bij ons. Transmuraal verpleegkundigen doen ook een stuk diagnosticering en behandeling, dat doen wij niet.” (wijkverpleegkundige diabetes) In de complexe zorg voor ouderen vinden de zorgverleners het moeilijker grenzen in taakgebieden aan te geven omdat hier nauwelijks sprake is van een samenwerkingsrelatie tussen de verpleegkundige beroepsgroepen.

5 Profilering van de wijkverpleegkundige De geïnterviewde wijkverpleegkundigen geven aan dat taken als wondverzorging (bij diabetes) en aanvullende verzorging tot de door hen geleverde basiszorg worden gerekend. Daarbij geven zij aan een breed takenpakket te hebben en een grote kennis van de sociale kaart. Als gevolg van regelmatig thuisbezoek krijgen zij in de thuissituatie een vertrouwensrelatie met de cliënt. Thuisverpleging Weert.“Voor de huisarts en de specialist geldt dat het voor hen onmogelijk is om een vertrouwensrelatie met de cliënt aan te gaan op de wijze waarop wij dat kunnen. Doordat we regelmatig bij de cliënt langskomen ontstaat tussen hen en ons een vertrouwensrelatie waarbij vaak zaken als mishandeling, incontinentie en sociale problematiek naar boven komen.” (wijkverpleegkundige ouderenzorg) Een aantal geïnterviewde wijkverpleegkundigen heeft behoefte aan een uitbreiding van hun takenpakket en vindt het wenselijk dat zij in de thuissituatie een stuk diagnostiek en behandeling mogen uitvoeren. Heb ik recht op een zorgbudget?.De mogelijkheden tot zelfstandige invulling van de taken van de wijkverpleegkundige is volgens één van de geïnterviewden afhankelijk van de overdracht. Zorgverlening Kemzeke. Als de wijkverpleegkundige een verwijzing van de huisarts krijgt, geeft de overdracht een beperkte aanduiding van het exacte handelen en laat dit de wijkverpleegkundige veel eigen vrijheid in de uitvoering van de zorg en wordt hiermee een beroep gedaan op de eigen deskundigheid van de wijkverpleegkundige.

6. 6 Wijziging van taken en perspectieven en consequenties voor de beroepsontwikkeling De wijkverpleegkundigen ouderenzorg en de huisartsen geven aan dat de wijkverpleegkundige vroeger veel dichter bij de huisarts stond in de zogenaamde hometeams. Nu staat de wijkverpleegkundige op grotere afstand van de huisarts en is de wijkverpleegkundige tot een algemene functie in een grote organisatie geworden - Zorgverlening Lokeren.

Kies voor zorgverlening van Thuisverpleging Bornem (Klein Brabant)

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Luchthavenvervoer Aalst

Published May 05, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Gent

Published May 04, 24
7 min read