Blog 1 -
 Steenkorven Zelf Maken  thumbnail

Steenkorven Zelf Maken

Published Apr 26, 23
10 min read

Steenkorven Cortenstaal

Het koepelmerk moet er als keurmerk, als brandmerk achter staan.’ organisatie en dus ook Een globale merknaam vraagt wel een zeer goede interne communicatie. op die van de Steven Wellens: ‘In Roeselare zijn de commudienstencentra te krijgen.’ nicatieambtenaar en ik naar al die entiteiten gegaan. We hebben onze visie uiteengezet.

Ze wilden wel blijven uitgaan van hun eigen identiteit, maar dat er een verbinding kwam met het Steven Wellens: ‘Dat is inderdaad een probleem.’ grotere geheel, dat ze mee ambassadeur van het OCMW moesten zijn, was voor niemand een probleem. Ze waren het ermee eens Moet elk OCMW vooral lokaal aan zijn imago werken of is er een om de kakofonie van logo’s te laten verdwijnen en te vervangen overkoepelend OCMW-imago nodig? door nieuwe logo’s die passen in een totaal nieuw verhaal.

Er moet eenheid zijn in de diversiteit.’ Jos Joostens: ‘Twintig jaar geleden hebben de VVOS en OCMWvisies het bolletjeslogo ingevoerd, 250 van de 308 OCMW’s heb, Jos Joostens: ‘Is het in moeilijke financiële tijden wel te verkopen ben het overgenomen. Ik vind die eenvormigheid goed, dat ene om zwaar te investeren in communicatie en huisstijl?’ logo zorgt voor een belangrijk herkenningseffect in heel Vlaanderen, ook al vul je het lokaal verschillend in.’ Steven Wellens: ‘Als het professioneel wordt aangepakt, zullen alle medewerkers daar de vruchten van plukken, ze krijgen bijvoor, Steven Wellens: ‘In sommige gemeenten is het OCMW sociaal beeld goede huisstijlsjablonen om mee te werken.

Maar je mag je er niet van afmaken met te zeggen huisstijl. Die lokale verschillen kun je niet uitvlakken.’ dat er een nieuwe huisstijl komt. Je moet zeggen waarom je het doet, wat het belang ervan is voor de medewerkers. Je moet in dia, Je imago is geënt op je identiteit.De oefening staat of valt met interne communicatie.’ aandacht aan het vastleggen van hun identiteit? Steven Wellens: ‘Het OCMW van Roeselare heeft het voorbije Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal 16 september 2010 LOKAAL 35 Praktijkboek Kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen Standaardwerk voor kwaliteitszorg Het Decreet Kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen betekent een blijvende uitdaging voor alle zorg- en dienstverlenende instellingen (thuisverpleging kampenhout).

Steenkorven Afsluiting

een stevige vertrekbasis om kwaliteitszorg op een systematische wijze te ontwikkelen en in te voeren - thuisverpleging kampenhout. Specialisten aan het woord Een uitgave in evenwicht Het Praktijkboek is opgesplitst in twee evenwichtige delen. Het eerste deel gaat in op de meer theoretische uitgangspunten van kwaliteitszorg. Dit deel biedt tal van handvatten en tips voor het realiseren van veranderingsprocessen binnen organisaties.

De voorbeelden geven een goed inzicht in de praktijkervaringen van collega-instellingen en behoeden voor een aantal valkuilen. De cd-rom bij het ‘Praktijkboek’ bevat een schat aan materiaal. Redactieraad en uitgeverij investeerden recent in het beter toegankelijk maken van deze informatie. Op de vernieuwde cd-rom zijn er vanaf nu vier mogelijkheden om artikels uit het ‘Praktijkboek Kwaliteitszorg’ op te zoeken: • aan de hand van een zoekrobot (door eenvoudigweg een trefwoord in te geven), • op basis van de ‘hefbomen voor kwaliteit’ (een groepering van artikels, geïnspireerd door de hefbomen uit het EFQM-model), • op basis van de toolbox (praktische instrumenten en methodes, van projectoriëntatie tot evaluatie) • en ten slotte op basis van de sector (zowel uit het theorie als praktijk-gedeelte).

Doordat de stad ook subsidies geeft aan tal van niet stedelijke organisaties of jeugd-, cultuur- en sportverenigingen is de bereidheid om aan dit systeem deel te nemen ook groter. De efficiëntie en een vertrouwdheid met de stedelijke speler zijn ook een pluspunt voor niet stedelijke organisaties,’ vertelt Helga Collyn, adviseur Welzijn, voort.

Zesenzestig organisaties hebben een dergelijke begeleiderspas. Een begeleider kan elf mensen aan kansenpastarief meenemen naar een activiteit uit het ruime aanbod. De buurtwerkingen, bijzondere jeugdzorg, beschut wonen, de psychiatrische instellingen en vele andere organisaties maken hier dankbaar gebruik van. Een belangrijke succesfactor is juist het investeren in een netwerker die de contacten legt en nauw samenwerkt met het OCMW, de verschillende betrokken stadsdiensten en de organisaties.

Jan Thuy is buurtmanager in Sint-Niklaas en werkt zowel voor de welzijnsdienst als voor de sportdienst. ‘Het sportbeleid in Sint-Niklaas richtte zich lang vooral op het ondersteunen van sportclubs, het beheren van de infrastructuur en promotionele activiteiten zoals sportkampen. In mijn functie moet ik erop toezien dat het niet tot die taken beperkt blijft.

Gratis Steenkorven

De participatiegedachte is erbij gekomen. Iedereen moet aan sport kunnen doen of kunnen spelen en We hebben drie groepen: mensen in armoede, mensen met een etnisch-culturele achtergrond en mensen met een beperking. bewegen. Het beleid moet alle bevolkingsgroepen bedienen en niet enkel die mensen die al sporten of in de clubs zitten.

We willen de traditionele sportclubs mee in die richting duwen met een nieuw subsidiereglement waarin doelgroepenwerking een specifiek hoofdstuk vormt. We hebben drie groepen: mensen in armoede, mensen met een etnisch-culturele achtergrond en mensen met een beperking. Sportclubs worden gemotiveerd om voor die doelgroepen specifieke acties op te zetten. Met een opleiding over die thema’s ondersteunen we hen - thuisverpleging kampenhout.

Daar leggen we de nadruk op meer bewegen en op samenwerking. Zo hebben we vanuit de welzijnsdienst samen met de jeugddienst de pretcamionette opgezet. Kinderen en jongeren die nog niet aan een bepaald aanbod deelnemen, maken zo in hun eigen buurt kennis met spel en beweging. Een andere succesvolle actie is de Sport-na-school-pas die jongeren op school kunnen kopen voor 35 euro.

‘Toen LOGO Waasland een project omtrent armoede en gezondheid wilde opzetten, klopte het bij ons aan,’ vertelt Chris Stoop. ‘We waren meteen te vinden voor het project en brachten verschillende partners samen. Twee projecten vloeiden er uit voort: een kookcursus en een marktactie. De cursus Krok Gezond wordt gegeven door een ervaren diëtiste die gedurende zes halve dagen de voedingsdriehoek toelicht, samen met de cursisten gaat winkelen, telkens een volledig menu met hen bereidt en na afloop dieper ingaat op de voedingswaarde en de prijs.’ Ook bij dit project is er aandacht voor begeleiding.In Sint, Niklaas was dit de kansenwerker zelf. ‘Ik hertaalde de vragen en antwoorden van de diëtiste, stimuleerde mensen om actief deel te nemen en volgde hun deelnames op,’ zegt Chris Stoop - thuisverpleging kampenhout. ‘Omdat met de cursussen het bereik van potentiële deelnemers beperkt was, organiseerden we samen met het LOGO ook enkele marktacties.

Steenkorven Schutting Roest

De eigenwaarde van de deelnemers versterken is bij alle acties van de welzijnsdienst een rode draad,’ besluit Helga Collyn. Dit aspect zit ook in de nieuwe plannen van de Welzijnsdienst: ‘We willen starten met een project over de derdebetalersregeling waar naast de sensibilisatie van de andere betrokkenen zoals ziekenfondsen en artsen de aandacht vooral gaat naar het versterken van patiënten zodat ze de regeling durven vragen. thuisverpleging kampenhout.’ Sabine Van Cauwenberge is VVSG-stafmedewerker gezondheids- en inburgeringsbeleid PRAKTIJK KORTRIJK – Al meer dan twintig jaar vervullen sociaal verpleegkundigen in de dienstencentra van Kortrijk een belangrijke preventieve rol op het vlak van medische en psychische zorgen.

Het gezondheidsconsult in een dienstencentrum speelt in op de maatschappelijke trend mensen te stimuleren om gezond te leven door gezonde voeding, voldoende beweging en zelfontplooiing. De consultant vervult een louter preventieve rol en stelt geen diagnose. Dat is immers uitsluitend een taak voor de huisarts. De consultant moet zowel over medische kennis als over sociale vaardigheden beschikken.

Bij elke cliënt meet de consultant de bloeddruk, het gewicht en de hart- of polsslag. De consultant en de huisarts werken samen en verwijzen cliënten naar elkaar door. Bij herhaalde verhoogde metingen van de bloeddruk verwijst de consultant de cliënt naar de huisarts. Omgekeerd stuurt de huisarts zijn cliënt naar de consultant om zijn bloeddruk regelmatig te meten.

Hij heeft zicht op het hele aanbod van de thuiszorg, is onafhankelijk en kan hierdoor perfect zorg op maat voor elke cliënt coördineren. De consultatie is gratis. De laagdrempeligheid wordt nog versterkt door het niet tijds- en criteriagebonden karakter ervan. ‘Onze consultaties staan open voor iedereen,’ aldus Nancy Toye. ‘Ik houd elke donderdag van 13 tot 16 uur consultaties in het dienstencentrum, maar ook tussendoor ben ik altijd bereid tot een gesprek.’ Door de individuele contacten met senioren heeft de gezondheidsconsultant een goed zicht op de noden en behoeften van deze doelgroep.Een bestuur kan zijn verantwoordelijkheid dus nooit op anderen afschuiven. gemeente om met een goedmenende anderstalige voor het loket? Is ieder woord Frans op het gemeentehuis als vloeken in de kerk? De taalwetgeving hoeft niet verwarrend te zijn voor een lokaal bestuur dat de basisregels kent en weet waar hulp te vinden is.

Steenkorven Nijlen

Dat is evident. Maar de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, die vijftig jaar geleden vaste vorm kreeg, is een richtsnoer waarbij het lokale bestuur de marges beter niet overschrijdt. Omdat taal alomtegenwoordig is, is het echter niet altijd gemakkelijk om te bepalen wat nu precies de regel is.

Dat betekent dat de overheid niet kan bepalen welke taal burgers in het private rechtsverkeer kunnen of moeten gebruiken - thuisverpleging kampenhout. Een gemeentelijk reglement kan het taalgebruik van de inwoners dus 40 LOKAAL 16 september 2010 niet regelen. Zo moet een bedrijf wel in het Nederlands communiceren met de overheid en met haar werknemers.

Anderstalige reclame of dienstverlening kan dan wel frustrerend zijn, maar juridisch kan de overheid er niets tegen ondernemen. Anders is het gesteld met de openbare diensten op alle niveaus. Niet enkel het gemeente- en OCMW-bestuur moeten hier de taalwetgeving naleven. Ook gemeentelijke vzw’s, autonome gemeentebedrijven, concessiehouders, politiediensten of gemeentelijk onderwijs zijn eraan onderworpen.

Dat betekent dat de overheid die taal in al haar communicatie gebruikt. Het is een garantie dat de burger altijd in het Nederlands bij publieke diensten terecht kan en nooit voor een ambtenaar of dienstverlener hoeft te staan die hem niet begrijpt. Zonder taalwetgeving keren we terug naar de tijd waar rechters, legerofficieren en hogere ambtenaren geen woord van de volkstaal verstonden, met alle onrechtvaardige gevolgen van dien.

Steenkorven Thienpont

Linkebeek 79, 9400 Denderwindeke, Ninove
+ 32 475/87 23 37
Click here to learn more

Wie iets nodig heeft van een lokaal bestuur in Vlaanderen, gebruikt dus het Nederlands, zowel voor schriftelijke als voor mondelinge communicatie. Het is echter een misvatting dat de ambtenaar aan het loket geen woord Frans of Engels mag spreken - thuisverpleging kampenhout. Zo mag een openbare dienst inwoners van buiten Vlaanderen in de eigen taal te woord staan.

Steenkorven Stenen

En een Amerikaans bedrijf dat overweegt zich hier te vestigen, kan bijvoorbeeld schriftelijk uitleg in het Engels krijgen van het gemeentebestuur. Dat zogenaamde hoffelijkheidsprincipe is een mogelijkheid, maar geen verplichting. Er bestaat dus geen recht op anderstalige dienstverlening. Andere talen: met mate Toeristische centra maken gebruik van de mogelijkheid om meertalige mededelingen voor toeristen te verspreiden (thuisverpleging kampenhout).

Dat is een federale toezichtsinstantie die over de toepassing van de taalwetgeving waakt. De meeste kustgemeenten hebben al gebruik gemaakt van deze procedure. De mededelingen moeten altijd minstens in het Nederlands, Frans én Duits. Een loutere vertaling in het Engels of Frans volstaat niet. Een bijzondere categorie gemeenten in Vlaanderen zijn de faciliteitengemeenten.

Die bepalen dat faciliteiten geen automatisme zijn, maar dat de inwoners die telkens moeten aanvragen. Sinds kort is daar de rondzend- brief-Bourgeois bijgekomen. Die verbiedt gemeenten een register betreffende taalvoorkeur bij te houden. Een ‘taalhomogene’ Vlaamse gemeente moet zelf nooit faciliteiten toekennen. Maar een intergemeentelijk samenwerkingsverband waartoe een faciliteitengemeente behoort, moet er dan weer wel voor zorgen dat zij de faciliteiten garandeert.

Het geeft advies aan particulieren, organisaties en overheden over de taalwetgeving in Vlaanderen en Brussel. Neem het geval van een Oostenrijker die niet kan begrijpen dat zijn gemeente geen attest van gezinssamenstelling in het Duits kan afleve- Het is een misvatting dat de ambtenaar aan het loket geen woord Frans of Engels mag spreken.

Deze uitzondering is niet in de wet zelf geregeld. De criteria zijn strikt. Zo moet het gaan om uitzonderlijke communicatie met een specifiek doelpubliek zoals waar je in de gemeente taallessen of de integratiedienst kunt vinden. Daarbij is de boodschap altijd minstens ook en eerst in het Nederlands en is het verplicht te vermelden dat het om een vertaling gaat.

Prijs Steenkorven

Iedere burger kan immers met taalklachten terecht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht die een onderzoek instelt en in een advies stelt of de klacht gegrond is. thuisverpleging kampenhout. Hoewel het niet juridisch bindend is, kan een advies een ernstige politieke blamage betekenen voor het bestuur dat de taalwetgeving niet heeft nageleefd.

Latest Posts

Kinesist Zonhoven Veroordeeld

Published Jun 17, 24
5 min read

Kinesist Pelt

Published Jun 15, 24
6 min read

Kinesist Ruisbroek

Published Jun 14, 24
4 min read